اخذ گواهینامه ایزو


اخذ گواهینامه ایزو در ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻓﺮآﯾﻨﺪﮔﺮاﯾﯽ اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ : )ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﺮف ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ورودي ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﺮوﺟﯽ ﻫﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ، ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود(. از دﯾﺪﮔﺎه ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ، ﺑﺨﺶ اﺳﺎﺳﯽ ﻫﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ و ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ اﺳﺎﺳﯽ آن ﺳﯿﺴﺘﻢ، ﺗﺒﺪﯾﻞ ورودي را ﺑﻪ ﺧﺮوﺟﯽ، ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ. اخذ گواهینامه ایزو ﯾﮑﯽ از ﻣﺰاﯾﺎي ﻓﺮآِﯾﻨﺪ ﮔﺮاﯾﯽ را ﮐﻨﺘﺮل ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﻣﺠﺰا در ﻧﻈﺎم و ﻧﯿﺰ ﺗﺮﮐﯿﺐ و ﺗﻌﺎﻣﻞ آﻧﻬﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ در ﻧﻈﺎم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ، ﺗﺄﮐﯿﺪي ﺑﺮ درك و ﺑﺮآورده ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪي ﻫﺎ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ارزش اﻓﺰوده آﻧﻬﺎ، ﮐﺴﺐ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺟﺮا و اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ و ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺪاوم ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻋﯿﻨﯽ اﺳﺖ پس در نظر داشته باشید که با اخذ گواهینامه ایزو می توان یک چک لیست از بایدها و نبایدها تهیه کرد تا بتوان طبق آن برنامه های آتی خود را مدیریت کرد.ثبت نظر شما

نام :

ایمیل :

نظر :  • مشاوره ایزو
    استقرار ایزو,مشاور ایزو,مشاوره ایزو,ارائه خدمات مشاوره ایزو,مشاوره ی ایزو,مشاوران ایزو,شرکت مشاوره ایزو,

آخرین مقالات


پرداخت آنلاین توسط کلیه کارت های عضو شبکه شتاب بانکی
تمامی خدمات این فروشگاه ، حسب مورد ، دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد و فعالیت این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد .

بالا