اخذ ایزو


اخذ ﺍﯾزو به معنی دریافت ﮔﻮﺍﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺍﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﯾﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﯽ، ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎﯼ ﮐﻨﺘﺮﻝ سازمانی، ﺣﺎﺋﺰ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ. ﺍﮔﺮﭼﻪ ﺍﺑﺘﺪﺍ اخذ ایزو ﻓﺎﻗﺪ ﺍﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ ﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﻮﺩ، ﻭﻟﯽ ﺑﺘﺪﺭﯾﺞ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺿﺮﻭﺭﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻫﺎﯼ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻮﯾﮋﻩ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻓﻨﯽ، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻭ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺭﻭ ﺿﺮﻭﺭﯼ ﺍﺳﺖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﯼ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮﺩ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺩﺭ ﺻﺪﺩ ﺍﺧﺬ ایزو ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺰﯾﺘﻬﺎﯼ اخذ ﺍﯾﺰﻭ این است که ﺟﻨﺒﻪ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺣﺎﺋﺰ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺻﺎﺩﺭ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺳﺖ، ﺑﻮﯾﮋﻩ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﺟﺰﻭ ﻣﺪﺍﺭﮎ ﺿﺮﻭﺭﯼ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻫﺎﯼ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﯼ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺍﺳﺖ، ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺎﻟﻘﻮﻩ ﻓﺮﻭﺵ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﮐﺎﺭﺍﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﺭﺍ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﺯ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺩﺭ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﻭ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﯽ ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﯼ ﻓﻌﺎﻝ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﺻﻠﯽ ﺩﺭ ﺍﺧﺬ ﺍﯾﺰﻭ است می توان گفت اخذ ایزو تمامی سازمان ها و ادارات و شرکت ها را مجاب به تبعیت از پار صحیحی کنترلی خواهد کرد.ثبت نظر شما

نام :

ایمیل :

نظر :  • مشاوره ایزو
    استقرار ایزو,مشاور ایزو,مشاوره ایزو,ارائه خدمات مشاوره ایزو,مشاوره ی ایزو,مشاوران ایزو,شرکت مشاوره ایزو,

آخرین مقالات


پرداخت آنلاین توسط کلیه کارت های عضو شبکه شتاب بانکی
تمامی خدمات این فروشگاه ، حسب مورد ، دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد و فعالیت این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد .

بالا