گواهینامه ایزو

درباره گواهینامه ایزو چند مفهوم را باید یداتید :

ﻣﺸﺘﺮي 

ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ( در داﺧﻞ و ﯾﺎ ﺧﺎرج ﺳﺎزﻣﺎن ) ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺮوﺟﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺎ ارﺗﺒﺎط دارد و ﯾﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﺶ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺧﺮوﺟﯽ ﮐﺎر ﻣﺎ دارد.

اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ

درﺟﻪ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ  اﻫﺪاف از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن، ﻣﯿﺰان اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ در ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ. اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺑﺎ ﺳﺆاﻻﺗﯽ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽ ﺷﻮد:

آﯾﺎ ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎن با گواهینامه ایزو اﻫﺪاف درﺳﺘﯽ را دنبال می کنیم ؟

آﯾﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده اﯾﻢ، و با گواهینامه ایزو در ﺻﺪد رﻓﻊ آﻧﻬﺎ ﺑﺮآﻣﺪه اﯾﻢ ؛ ﺑﻄﻮري ﮐﻪ  ﺑﻪ ﻫﺪﻓﻬﺎي ﺳﺎزﻣﺎن در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﻢ؟  

ﮐﺎراﯾﯽ

ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﻪ اﺟﺮاي درﺳﺖ ﮐﺎرﻫﺎ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد. ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ، اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﯿﺪ وﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮل اﺗﺨﺎذ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.  ﮐﺎراﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزدﻫﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزدﻫﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد پی از گواهینامه ایزو اﺳﺖ.

روﯾﮑﺮد ﻓﺮآﯾﻨﺪي

ﻓﺮآﯾﻨﺪ

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻫﻢ ﯾﺎ ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ ﮐﻪ دروﻧﺪادﻫﺎ را ﺑﻪ ﺑﺮوﻧﺪادﻫﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﯾﺎدآوري 1) دروﻧﺪادﻫﺎي ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﺮوﻧﺪادﻫﺎي ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﯾﺎدآوري 2) ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ در ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه ﺑﻪ اﺟﺮا در ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﺗﺎ ارزش اﻓﺰوده ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدد.

ﯾﺎدآوري 3) ﻓﺮاﯾﻨﺪي ﮐﻪ اﻧﻄﺒﺎق ﻣﺤﺼﻮل ﺣﺎﺻﻞ از آن را ﻧﺘﻮان ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﯾﺎ ﺑﻄﻮر اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻮرد ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻗﺮارداد،ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻓﺮاﯾﻨﺪ وﯾﮋه ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ.پس این موارد در گواهینامه ایزو به صورت شفاف و بهینه اجرایی می شوند.

از بهسان بپرسید:

نام :

ایمیل :

موبایل :

نظر :هزینه صدور: تماس بگیرید

ایزو های مرتبط:

  • مشاوره ایزو
    استقرار ایزو,مشاور ایزو,مشاوره ایزو,ارائه خدمات مشاوره ایزو,مشاوره ی ایزو,مشاوران ایزو,شرکت مشاوره ایزو,

پرداخت آنلاین توسط کلیه کارت های عضو شبکه شتاب بانکی
تمامی خدمات این فروشگاه ، حسب مورد ، دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد و فعالیت این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد .

بالا